ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 083-37233203 تماس حاصل نموده یا به آدرس کرمانشاه - ميدان شهرداري سابق خيابان معلم غربي safarbal.apadana@gmail.com مراجعه نمایید.