درج اسامي کودکان 2 تا 12سال (CHD) در قسمت مربوط به کودک الزامي مي باشدسایر اعلانات