برقراري پرواز کرمانشاه به بندرعباس روزهاي شنبه هر هفته
برقراري پرواز کرمانشاه به بندرعباس روزهاي شنبه با پرواز آسمان و سه شنبه با پرواز کيش ايرسایر اعلانات