برقراري پرواز کرمانشاه به شيراز روزهاي يکشنبه و چهارشنبه هر هفته
برقراري پرواز کرمانشاه به قشم  روزهاي دوشنبه و پنجشنبهسایر اعلانات